زمان:26/5/92
مکان:جامعه اسلامی دانشجویان کل کشور
سین برنامه اردو:
شنبه
1.طرح برنامه ریزی یک ساله برنامه ها
2. دعوت از دانشجویان خبره فعالیت های فرهنگی دانشگاه برای مشورت وهمکاری
یکشنبه
تبیین مواضع بین الملل و جریان شناسی سیاسی بین الملل ومنطقه توسط دکتر رویوران معاونت سیاسی تشکل جمعیت دفاع از مردم فلسطین
جلسه پرسش وپاسخ سیاسی بین الملل
جلسه تفاهم وهمکاری با جمعیت دفاع از مردم فلسطین
دو شنبه
جلسه حریان شناسی سیاسی دانشگاه وکشور توسط استاد منظمی
جمع بندی برنامه های پیشنهادی
جلسه با دانشجویان نخبه سیاسی فرهنگی نهاد نمایندگی دانشگاه
سه شنبه
جمع بندی برنامه های یک ساله جامعه اسلامی دانشگاه
ارسال برنامه ها
رایزنی با امور بانوان وزارت آموزش وپرورش
رایزنی با کمیسیون بانوان مجلس شورای اسلامی
حاضرین در برنامه :دبیر جامعه اسلامی دانشگاه -قائم مقام دبیر جامعه اسلامی دانشگاه -دبیر نشریه جاد دانشگاه-دبیر واحد سیاسی-دبیر واحد آموزش -دبیر واحد تشکیلات -مسئول واحد خواهران جامعه اسلامی دانشجویان کل کشور-خانم راضیه رنجبردانشجوی فعال نهاد دانشگاه -خانم نرگس نعمتی دانشجوی فعال نهاد-خانم فارغ التحصیل کارشناسی ارشددانشکده علوم سیاسی وزارت امور خارجه